مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت نسبت به سایر بیمه ها، بیمه‌ای جدید می باشد و بیمه‌گزار را در قبال خسارت‌های ناشی از ادعای قانونی دیگران حمایت می‌کند. با توجه به گسترش روزافزون ادعای خسارت از سوی دیگران بر علیه هر یک از افراد جامعه، ضرورت خرید انواع مختلف بیمه‌های مسئولیت امری انکارناپذیر است.

بر طبق قانون مدنی به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا اینکه از فعالیت او ناشی شده باشد مسئولیت مدنی می گویند . در قانون مدنی ایران موضوع مسئولیت تحت عنوان اتلاف و تسبیب در غالب مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ آمده است .

ماده ۳۲۸ : هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده ۳۳۵ : اگر کسی خانه یا بناي کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید واگر ممکن نباشد باید از عهده ي قیمت برآید .

بیمه مسئولیت مدنی

تعریف بیمه مسئولیت مدنی: قراردادی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده میشود تعهد می کند اشخاصی (بیمه گزاران) را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران (زیاندیدگان) مسئول مدنی شناخته شوند را جبران می نماید . موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین یا جبران خسارتهایی می باشد که بر اثر غفلت ، خطا ، اشتباه و تقصیر در حین فعالیت های روزمره متوجه دیگران می شود .

بیمه های مسئولیت به چند دسته تقسیم می شود ؟

۱- مسئولیت مدنی کارفرما

۲- مسئولیت مدنی حرفه ای

۳- مسئولیت مدنی عمومی

۴- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

با بیمه آسیا حامی غرب همراه شما هستیم